Структура та органи управління Молодіжною загальноосвітньою колою-садом І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради

Освітня програма

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду

І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

м. Херсон

 Посилання для перегляду освітньої програми на Google Диск

 https://drive.google.com/file/d/1xt1x13NR9p7_kxozEtn7PkGOHSUB389g/view?usp=sharing 

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м.Херсон

 

 

15.05.2018                                                                                               №169

 

Про затвердження закріплених

за закладами загальної середньої освіти

територій обслуговування

 

 

         З метою забезпечення громадян України територіальною доступністю повної загальної середньої освіти, охоплення навчанням дітей та підлітків міста віком від 6 до 18 років, запобігання дитячій бездоглядності,  відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.04.2005  №165 «Про здійснення в місті обліку дітей шкільного віку та охоплення їх навчанням», розпорядження міського голови від 19.02.2016  № 80 р «Про виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,  підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити закріплені за закладами загальної середньої освіти території обслуговування за переліком (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 29.08.2006 №386 «Про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування та території обліку дітей шкільного віку».

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління освіти Херсонської міської ради Ніконова Ю.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                                    В.В. Миколаєнко

                                                                                                

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 Рішення виконавчого

                                                                                                 комітету міської ради

                                                                                                 15.05.2018 № 169

Перелік

закріплених за закладами загальної середньої освіти

 територій обслуговування

 

 

Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради

сел. Молодіжне

 

Бєляєва

повністю

Ботанічна

повністю

Нижня

повністю

Садова

повністю

Українська

повністю

Ювілейна

повністю

509-ий кілометр

повністю

 

 

СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою                                                              Директор Молодіжної

Молодіжної ЗОШ-саду                                                          ЗОШ-саду І-ІІ ступенів № 40                                                 

І-ІІ ступенів № 40                                                                   Херсонської міської ради

Херсонської міської ради                                                       ____________Т.П.Васюніна

Протокол № 9

від 10.06.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду

І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон

 

Загальні положення

       Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради (далі – школа-сад), є навчальним закладом комунальної форми власності, класів - 9, орієнтована кількість учнів – 86.

    

  Методологічною основою базової загальної середньої освіти в школі-саду є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація освітнього процесу на особистість дитини. Особлива увага приділяється вивченню української мови як державної, вітчизняної історії та культури, опануванню іноземної мови, оволодінню інформаційно-комп’ютерними технологіями.

     Освітня програма Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради є наскрізною, оскільки охоплює освіту на дошкільному, І (початкова середня освіта) та ІІ (базова середня освіта) ступенях навчання. Програма розроблена на виконання Законів України «Про

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  Базового компонента дошкільної освіти, Постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 та від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 № 24 та від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та на підставі типових освітніх програм затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 та від 20.04.2018 №№ 405, 407 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти».

           Метою освітньої програми є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

  Освітня програма школи-саду окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами.

  Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, який подано в рамках навчальних планів;

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках кожної освітньої галузі згідно навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

- форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

 

Структура навчального року

      Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня святом - Днем  знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

         Як передбачено статтею 34 Закону України "Про загальну середню освіту", навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової та основної школи.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня по 25 грудня,

ІІ семестр - з 13 січня по 29 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 28 жовтня по 03 листопада,

зимові - з 26 грудня по 12 січня,

весняні - з 30 березня по 05 квітня.

      Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018  №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, учні 4,9 класів складатимуть державну підсумкову атестацію. У 2018/2019 навчальному році перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму, терміни її проведення та вручення свідоцтв про освіту визначатиметься відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Навчальний заклад спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування може приймати рішення щодо запровадження карантину,  припинення чи продовження освітнього процесу з поважних причин.

      Якщо кількість фактично проведених учителями уроків  буде меншою від попередньої запланованої, вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

      Менша кількість проведених учителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про  про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04. 1993      

№ 102, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує індивідуальну організаційно-педагогічну роботу.

      На  виконання листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 р. № 1/9-253 та ухвали педагогічної ради (від 10.06.2019 р. № 9) планові навчальні екскурсії та практика проводитимуться у відповідності до навчальних програм упродовж навчального року.

        

 

        Тривалість  уроків  в 1 класі – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин,  5-9 класах – 45 хв.

Школа-сад працює за п’ятиденним навчальним тижнем, з українською мовою навчання. У випадку порушень теплового режиму можливі зміни в організації освітнього процесу.

Навчальний рік у дошкільній групі починається 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня триває літньо-оздоровчий період.

Дошкільна група працює за п’ятиденним робочим тижнем.

 Тривалість занять встановлюється відповідно до вимог законодавства:

від 3 до 4 років  – 15 хв.

від 4 до 5 років – 20 хв.

від 5 до 6 років – 25 хв.

 

Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня

(початкова освіта)

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

       Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради розроблена на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для початкової школи, затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки України 22.02.2018 р., розробленої під керівництвом О.Я.Савченко та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі цикли, як 1-2 і 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя:

- навчальні заняття і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості;

- навчальний матеріал учителям можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;

- обсяг домашніх завдань буде обмежено;

- навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у класі, так і поза його межами;

- оцінки не будуть виставлятися, найважливішим завданням учителя буде підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

У першому класі створені вісім навчальних осередків:

- навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами);

- змінні тематичні осередки (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями);

- гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор);

- художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт);

- куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум);

- відпочинку (з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям);

- дитяча класна бібліотечка;

- осередок вчителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо).

Оцінювання учнів першого класу буде здійснюватися за чотирирівневою системою: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя», «потребує значної уваги та допомоги». (Листи МОН України від 18.05.2018 № 2.2-1250, від 21.05.2018 № 2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу»).

 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу школи-саду складає 805 годин/навчальний рік, 2 класу – 875 годин/навчальний рік, 3-4-х класів складає 1820 годин/навчальний рік: для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі – навчальний план).

Навчальний план відображає зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів; передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети; охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації, враховує особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

У 3-4 класах освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)»,  «Іноземна мова» (англійська).

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» (для учнів 3-4 класів).

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Мовно-літературна освітня галузь у 2 класі реалізується через окремі предмети «Українська мова» і «Читання».

Освітня галузь "Технологічна" реалізується у 1 класі через окремий предмет «Трудове навчання».

З метою якісної організації освітнього процесу, освітня галузь "Технологічна" реалізується у 2 класі інтегрованим курсом "Я досліджую світ".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується в 1 та 2 класах інтегрованим курсом "Мистецтво" та окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" в 3-4 класах.

          Поділ класів початкової школи  на групи при вивченні окремих предметів не здійснюється   у зв’язку з низькою наповнюваністю. При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків.

      Розподіл годин варіативної складової у 1-4 класах:

- з урахуванням здібностей учнів та запитів батьків  у 3-4 класах введено курс за вибором “Розвиток продуктивного мислення” (по 1 год на тиждень) за програмою для 2-4 класів “Розвиток продуктивного мислення”, О. Гісь, рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 11.09.2008 р. № 1/11- 4277);

- підсилено викладання української мови у 1 класі (1 година) за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

- підсилено викладання математики у 2 класі (1 година) за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

- введено індивідуальні  та групові заняття  у 3-4  класах ( по 1 год на тиждень) за програмою “Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 1-4 класи. Видавничий дім “Освіта”, 2013.

      Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми з української мови у 1 класі та математики у 2 класі здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу. Учитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

      Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

(базова середня освіта)

 Молодіжної загальноосвітньої школи-саду

І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради

       Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради розроблена на основі Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405).

         Метою базової середньої освіти є розвиток природних позитивних нахилів і здібностей, обдарувань, творчого мислення, оволодіння вміннями самостійної пізнавальної діяльності; досконале володіння рідною мовою; засвоєння знань з базових дисциплін; формування національної гідності й громадянської позиції; виховання соціально-психологічної готовності до набуття професії та активної участі у продуктивній праці.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів школи-саду складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів, передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

         Варіативна складова навчального плану конкретизована з урахуванням освітніх потреб учнів, бажання батьків. Відповідно до рішення Ради Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради (протокол № 5 від 12.06.2019 р.), за бажанням учнів та їх батьків введено факультативи та індивідуально-групові заняття, збільшено години на вивчення  предметів.

   Розподіл годин варіативної складової у 5-9 класах:

№ з/п

Назва предмета

Клас

Кількість годин

Програма,

ким і коли затверджена

Індивідуальні заняття та консультації

1

Зарубіжна література

5

1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Зарубіжна література”, 5-9 класи,  оновлена відповідно до наказу № 201 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від10.02.2017

2

Зарубіжна література

6

1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Зарубіжна література”, 5-9 класи,  оновлена відповідно до наказу № 201 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від10.02.2017

3

Зарубіжна література

7

1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Зарубіжна література”, 5-9 класи,  оновлена відповідно до наказу № 201 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від10.02.2017

Факультативи

4

Орфографічний практикум з української мови

5

1

Програма факультативного курсу для загальноосвітніх навчльних закладів (5-9 клас),       О.І. Береш, Т.Д.Гнаткович, видавництво «Гражда» 2015р.  

5

Фінансова грамотність

9

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Економіка і фінанси», 9 клас, за загальною редакцією Смовженко Т.С., схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-332)

 6

Психологія спілкування

8

1

Програма факультативного курсу «Психологія спілкування», 8 клас, Н.Ю.Сасюк, рекомендовано МОН України для основної і старшої школи у ЗНЗ (лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413)

Збільшення годин на викладання предметів

7

Українська мова

9

1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Українська мова”, 5-9 класи,  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

8

Зарубіжна література

7

0,5

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Зарубіжна література”, 5-9 класи,  оновлена відповідно до наказу № 201 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від10.02.2017

9

Історія України

5

0,5

Навчальні програми з історії України для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236

10

Історія України

6

0,5

Навчальні програми з історії України для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236

11

Алгебра

7

0,5

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

12

Геометрія

7

0,5

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

13

Алгебра

8

0,5

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

14

Геометрія

8

0,5

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, видавничий дім “Освіта”, 2013

15

Алгебра

9

0,5

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

16

Геометрія

9

0,5

Навчальні програми з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

17

Біологія

6

1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Біологія”, 6-9 класи,  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

18

Біологія

8

0,5

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Біологія”, 6-9 класи,  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

19

Інформатика

6

1

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів “Інформатика”, затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

20

Природознавство

5

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 клас, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  № 804від 07.06.2017, Т. Г. Гільберг, Н. П. Дементієвська, 2017 рік

21

Географія

8

0,5

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 6-9 клас, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

           

           Години інваріантної та варіативної складової, що не мають повної кількості годин викладаються:

-          українська мова 5 клас: тиждень А – 3 години, тиждень Б – 4 години;

-          українська мова 6 клас: тиждень А – 4 години, тиждень Б – 3 години;

-          українська мова 7 клас: тиждень А – 2 години, тиждень Б – 3 години;

-          зарубіжна література 7 клас: тиждень А – 3 години, тиждень Б – 2 години;

-          історія України 5 клас: тиждень А – 2 години, тиждень Б – 1 година;

-          історія України 6 клас: тиждень А – 1 година, тиждень Б – 2 години;

-          історія України 8 клас: тиждень А – 1 година, тиждень Б – 2 години;

-          історія України 9 клас: тиждень А – 1 година, тиждень Б – 2 години;

-          алгебра 7 клас: тиждень А –3 години, тиждень Б – 2 години;

-          алгебра 8 клас: тиждень А –2 години, тиждень Б – 3 години;

-          алгебра 9 клас: тиждень А –2 години, тиждень Б – 3 години;

-          геометрія 7 клас: тиждень А –2 години, тиждень Б – 3 години;

-          геометрія 8 клас: тиждень А –3 години, тиждень Б – 2 години;

-          геометрія 9 клас: тиждень А –3 години, тиждень Б – 2 години;

-          біологія 8 клас: тиждень А –3 години, тиждень Б – 2 години;

-          географія 8 клас: тиждень А –2 години, тиждень Б – 3 години;

-          географія 9 клас: тиждень А –2 години, тиждень Б – 1 година;

-          хімія 7 клас: тиждень А –1 година, тиждень Б – 2 години.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

 

6

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

- організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

- предмети за вибором;

- роботу в проектах;

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Громадянська відповідальність

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

         Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;

- розвитку компетентностей;

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, у ході якої  учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) передбачає обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

- завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма дошкільної освіти

Молодіжної загальноосвітньої школи-садуІ-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

  Освітня програма дошкільної групи Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції Нової української школи,  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей).

Призначення та місія дошкільної групи Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради

      Дошкільна група Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради спрямовує свою діяльність у 2019/2020 навчальному році на реалізацію основних завдань дошкільної освіти у контексті положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року,  схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

   Відповідно до вирішення ключових завдань у 2019/2020 навчальному році, освітню програму діяльності дошкільної групи Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.

Місія діяльності  дошкільної групи полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку, і є головним критерієм оцінки його результату.

Реалізація місії дошкільної групи полягає у забезпеченні емоційного благополуччя,  що сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

- збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

- створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

- сприяння пізнанню та “вирощуванню” дитиною цінності свого “Я” (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого “Я”;

- забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

- всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

- створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.   

Опис «моделі» компетентного випускника дошкільної групи

З огляду на чотири основні сфери життєдіяльності, визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти:  природа, культура, я та інші, я — сам, установлюємо основну думку, відчуття, які ми маємо сформувати у наших дітей — ти — частина природи, повинен знати її, підкорятись її законам; водночас ти — час­тина культури, яку потрібно навчитись цінувати та збагачувати; ти — частина соціуму, отже, важливо навчитись жити в гармонії зі світом людей, опанувати його закони.

Ознайомлюючи дітей зі світом природи, ми вбачаємо свою місію у:

-          формуванні цілісного уявлення про цей світ;

-          формуванні еко­логічного мислення, що стимулює до активних дій;

-          формуванні життєвої позиції.

Ознайомлюючи зі світом культури, ми:

- формуємо системні уявлення про ту частину культури, яка існувала й існує поза життям конкретної людини;

- виховуємо відповідальне ставлення до світу культури, який дитина має збагатити, примно­жити, розвиваючись й удосконалюючись через доступні види й форми діяльності.

   Соціальний розвиток дитини відбувається під впливом оточуючого середовища та соціального виховання, спрямованого на засвоєння законів соціуму, принципів людського буття, прийняття кодексу прав та обов'язків стосовно себе та інших.  Дитина, зростаючи, поступово освоює соціум: спочатку найближче оточення, яке становлять родина, близькі дитині люди, що перебувають поряд. Закони буття, засвоєні в сімейному вихованні, стають підґрунтям в освоєнні наступного шару, входженням дитини у віддалений, хоча ще досить близький, зрозумілий, більш широкий світ, в якому чинні нові закони, де в житті доводиться стика­тися з різними людьми, які виконують різні соціальні ролі. Поступово збагачується світогляд дитини, коли вона ознайомлюється з широким, великим світом, опановуючи первісні знання суспільно-політичного, географічного, культурознавчого змісту.

  Становлення особистості дошкільника відбувається в соціальних стосунках під час опанування предметного й природного світу.  Завдання педагогів і батьків — забезпе­чити активну соціальну практику для особистісного зростання, під час якої дитина вчитиметься розуміти й соціально адекватними способами виражатиме свої емоції, усвідомлюватиме свої потреби, обстоюватиме свою позицію, розумітиме свої можливості.

 

Мета та завдання освітнього процесу

Мета освітньої  програми: створення в дошкільній групі Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основними завданнями виступають:

1.Створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення

- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);

- нових освітніх технологій (проектна діяльність, використання інформаційних технологій, технології «Портфоліо дітей», «Тека досягнень» та інших);

- організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, здорових дітей (організація роботи інклюзивних груп);

- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

 2. Створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.

 3.Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості  у питаннях:

- освіти і розвитку дітей різного віку;

- підготовки дітей до шкільного навчання;

- психолого-педагогічної компетентності  по вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю;

- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

- використання інноваційних педагогічних  та ІКТ технологій в освітньому процесі.

 4.Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища дошкільної групи, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

5. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільної групи.

 

Особливості організації освітнього процесу та застосованих у ньому  педагогічних технологій

   Освітній процес у дошкільній групі Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради будується на відповідному програмно – методичному  забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Організація освітньої діяльності у дошкільній групі Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради у 2019/2020 навчальному році  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015   446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», наказу МОН України, МОЗ України «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  від 06.02.2015 №104/52,  листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»,  від 13.06.2017 №1/9-322, від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи  з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234),  інших нормативно-правових актів,  власного Статуту.

    Організоване навчання дітей проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з третього  року життя відповідно до розкладу занять.

   Розподіл часу на проведення занять може змінюватися залежно від  завдань, їх актуальності, складності, бажання та спроможності дітей.

     Перевага надається індивідуальним  заняттям, що дає змогу враховувати міру зацікавленості, інтересу дітей, дозування інформації чи завдань. Тривалість індивідуальних занять у  ранньому віці – 5-7 хв., в інших групах -   5-10 хв.

   Заняття з художньої літератури для дітей від 5 до 6 років: інтегровані – не рідше 1 разу на тиждень, індивідуальні, індивідуально-групові – щодня.

   Заняття з фізичного виховання проводяться щоденно, тривалість 30 хв. (двічі - у залі, двічі - на свіжому повітрі, 1 раз – піший перехід).

  З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров`я  здійснються заходи щодо загартування, ранкова гімнастика, рухливі ігри, спортивні ігри,  фізпаузи,  фізхвилинки, свята, Дні здоров`я  тощо.

  З метою всебічного розвитку дітей, на безоплатній основі, у групі організована робота гуртків:  «Веселі нотки», «Вправні пальчики».

  У дошкільній групі працює постійно діючий консультпункт для батьків «У родинному колі», для дітей старшого дошкільного віку - «Школа майбутнього першокласника».

 У період зимових та літніх канікул навчально-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей.

 Освітнє навантаження у різновіковій змішаній групі регулюється наказом МОН № 446 від 20.04. 2015 р. «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (додаток 1).

Складові плану

Вікові групи

від 3 до 4 років

від 4 до 5 років

від 5 до 6  років

кількість

тривалість

(хв)

кількість

тривалість

(хв)

кількість

тривалість

(хв)

 

Інваріантна частина

Мовлення дитини

2

15

2

20

2

25

Літературна скринька

1

15

1

20

1

25

Дитина в соціумі

2

15

2

20

3

25

Дитина в природному довкіллі

1

15

1

20

2

25

Логіко-математичний розвиток

1

15

1

20

2

25

Образотворча майстерня

2

15

3

20

3

25

Музичний калейдоскоп

2

15

2

20

2

25

 

 

Здоров'я та фізичний розвиток

(фізкультура)

 

 

3

 

 

20

 

 

3

 

 

25

 

 

3

 

 

30

Усього

11

165

12

240

15

375

 

 

Додаткові освітні послуги

Гурток "Веселі нотки"

(на безоплатній основі)

1

15

1

20

1

25

Гурток "Вправні пальчики"

(на безоплатній основі)

1

15

2

20

2

20

Усього додаткових освітніх послуг

2

30

3

60

3

65

Загальне навчальне навантаження на дитину

13

195

15

300

18

440

*Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично  допустимого навчального навантаження на дітей

Освітні  лінії  Базового компонента дошкільної освіти:

  • «Особистість дитини»,
  • «Дитина в соціумі»,
  • «Дитина в природному довкіллі»,
  • «Дитина у світі культури»,
  • «Гра дитини»,
  • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,
  • «Мовлення дитини».

Компетентності Базового компонента дошкільної освіти є кінцевим результатом освітнього процесу дошкілля

Здоров’я-збережувальна компетенція

Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статті; продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Особистісно-оцінна компетенція

 

Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності). Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього.

Родинно-побутова компетенція

Обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до рідних і близьких членів родини.

Соціально-комунікативна компетенція

 

Обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Природничо-екологічна компетенція

Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлює їх значення для діяльності людини, для себе. Сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі.

 Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чис­тоти природного довкілля, заощадливого викорис­тання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля.

Предметно-практична компетенція

Обізнана із предметним світом, його особливостями в межах житла (предмети побуту, вжитку) і поза ним (транспорт, споруди закладів соціального і громадського призначення тощо), виготовленням предметів довкілля. Орієнтується у предметному середовищі за місцем проживання, дотримується елементарних правил поведінки на вулицях і дорогах. Користується побутовими предметами за призначенням. Обізнана з працею дорослих, виявляє інтерес і повагу до професій, бере участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляє себе у самостійній предметно-практичній діяльності. Застосовує елементарні економічні поняття; ощадливо ставиться до речей, грошових коштів.

Художньо-продуктивна компетенція

 

Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію. Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки ― образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури.

Ігрова компетенція

Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх використовувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватись ігрового партнерства та рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.

Сенсорно-пізнавальна компетенція

Виявляє пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; вирізняється позитивною пізнавальною мотивацією; моделює, експериментує в довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовуючи умовно-символічні зображення, схеми. Орієнтується в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодіває прийомами  узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.

Математична компетенція

Виявляє інтерес до математичних понять, усвідомлює і запам’ятовує їх; розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10); обізнана зі структурою арифметичної задачі; вміє розв’язувати задачі і приклади на додавання і віднімання  в межах 10.

Фонетична компетенція

 

Оволодіває чіткою вимовою всіх звуків рідної мови і звукосполучень, відповідно до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; оволодіває мовними і немовними засобами виразності та прийомами звукового аналізу слів; усвідомлює звуковий склад рідної мови.

Лексична компетенція

Оперує узагальненими словами різного порядку, стійкими загальновживаними словосполученнями; мовлення дітей набуває образності; за кількісною та якісною характеристикою словник дитини сягає такого рівня, що вона може легко спілкуватися з дорослими і дітьми, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння.

Граматична компетенція

Вживає (не усвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, дієвідміна, клична форма тощо), має розвинене чуття граматичної форми; наявні корекційні навички щодо правильності вживання граматичних форм та порядку слів у реченні.

Діалогічна компетенція

Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і немовні засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету і коректно виявляє власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та коригує його залежно від ситуації спілкування.

Монологічна компетенція

Володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв’язного мовлення; складає різного типу розповіді, імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події, друзів; доходить елементарних узагальнень, висновків; висловлює зв’язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх творів; виявляє словесну творчість у різних видах мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва компетенція

Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагне творчо самореалізуватися.

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій.

 

Комунікативна компетенція

 

Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації.

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції.

 

Інформатична компетенція

 

Обізнаність з  комп’ютером, способами керування комп’ютером за допомогою клавіатури, «миші», здатність розуміти і використовувати спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, комп’ютерні ігри  тощо) та елементарні прийоми роботи з комп’ютером у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку; вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи з комп’ютером.

Комунікативно- мовленнєва компетенція

  Диференціює звуки іноземної мови,  вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією; сприймає та реагує на звертання, нескладні команди  та інструкції педагога, дає відповідь на прості запитання  стосовно імені, віку,  місця проживання тощо; знає та може озвучити окремі вірші, римування, пісеньки; робить коротке зв’язне повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; уміє працювати в парах та групах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

для 1-2 класів

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

 

Відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної

                                      середньої освіти для початкової школи, затвердженою

                                                    Колегією Міністерства освіти і науки України 22.02.2018 року,

                       розробленою під керівництвом О.Я.Савченко

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на рік

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на рік

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

245+35

7+1

245

(125,5+

125,5)

3,5

Читання

-

-

3,5

Іншомовна

Англійська  мова

70

2

105

3

Математична

Математика

140

4

140+35

4+1

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров`язбережувальна)

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

105

3

140

4

Технологічна

Трудове навчання

35

1

-

-

Інформатична

Інформаційна культура

-

-

35

1

Мистецька

Мистецтво

70

2

70

2

Фізкультурна*

Фізична культура

105

3

105

3

Усього

 

770

19+3*+1

840

21+3*+1

             

Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

 

1

 

35

 

1

Індивідуальні заняття та консультації

-

-

-

-

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

23

875

25

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

700

 

20

 

770

 

22

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з  бюджету (без урахування поділу класів на групи)

805

 

23

 

875

 

25

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3-4 класів

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

                                      Відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми закладів загальної

                                                                               середньої освіти І ступеня, затвердженою

                                                                                    наказом Міністерства освіти і науки України

                                                       від 20.04.2018 року № 407

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

3 кл

4 кл

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

4/3

4/3

8/6

Літературне читання

3/4

3/4

6/8

Іноземна мова (англійська)

2

2

4

Математика

Математика

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

2

Образотворче мистецтво

1

1

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

Інформатика

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

2

Фізична культура

3

3

6

Усього

 

21+3*

21+3*

42+6*

      Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

4

Курси за вибором

Розвиток продуктивного мислення

1

1

2

Індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

46

Сумарна кількість навчальних годин  інваріантної і варіативної складових, що фінансується з  бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

52

 

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження у класах

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-9 класів

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

                                                                                                                     відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми

                                                                                                                  наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 405                                                                                                                                                      

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2+1

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2+0,5

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1+0,5

1+0,5

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2+0,5

2+0,5

2+0,5

Геометрія

-

-

2+0,5

2+0,5

2+0,5

Природознавство

Природознавство

2+1

-

-

-

-

Біологія

-

2+1

2

2+0,5

2

Географія

-

2

2

2+0,5

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1+1

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3*+1,5

26,5+3*+2,5

28+3*+1,5

28,5+3*+2

30+3*+2

Варіативна складова

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

3

3

Факультативи

Економіка і фінанси

-

-

-

-

1

Психологія спілкування

-

-

-

1

-

Орфографічний практикум з української мови

1

-

-

-

-

Індивідуальні заняття і консультації

Зарубіжна література

1

1

1

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3*

30+3*

30,5+3*

31,5+3*

33+3*


Режим роботи

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

 

Шкільний підрозділ

№ з/п

Клас

Початок уроку

Кінець уроку

Тривалість перерви

Ранкова зарядка

1 урок

2

3

4

5

 

 

1

8.20

 

8.30

9.20

10.20

11.20

12.10

 

 

9.05

9.55

10.55

11.55

12.45

 

 

15 хвилин

25 хвилин

25 хвилин

15 хвилин

Ранкова зарядка

1 урок

2

3

4

5

 

2-4

 

 

8.20

 

8.30

9.20

10.20

11.20

12.10

8.30

 

9.10

10.00

11.00

12.00

12.50

 

 

10 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

10 хвилин

Ранкова зарядка

1 урок

2

3

4

5

6

7

5-9

8.20

 

8.30

9.25

10.30

11.35

12.30

13.25

14.20

8.30

 

9.15

10.10

11.15

12.20

13.15

14.10

15.05

 

 

10 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

 

Дошкільний підрозділ

Процеси

Години доби

Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування, гімнастика

7.00 - 08.00

Підготовка до сніданку, сніданок

08.00 - 8.30

Ігри, підготовка до занять, заняття (у підгрупах та індивідуальні), самостійна діяльність( за власним вибором дітей)

8.30-09.30

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність дітей (за власним вибором)

09.30 - 11.30

Повернення з прогулянки

11.30 - 11.40

Підготовка до обіду, обід

11.40-12.50

Підготовка до сну, сон

12.50-15.00

Поступовий (в міру пробудження) підйом, оздоровчі процедури

15.00-15.25

Підготовка до полуденка, полуденок

15.25 - 15.50

Ігри, самостійна діяльність (за власним вибором дітей), заняття індивідуальні та у підгрупах

15.50 - 16.35

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками

16.35 - 17.00

Повернення дітей додому

17.00 – 17.30

 

Директор школи-саду                                                                                              Т.П.Васюніна

 

 

                                 

                                                                      

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Молодіжна загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради (далі –заклад) створена відповідно до рішення Херсонської міської ради  ІІІ сесії VІ скликання від 28.12.2010 року № 32 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Херсона цілісно-майнового комплексу Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Антонівської селищної ради м. Херсона», знаходиться у комунальній власності міста, у складі якої: дошкільна група, школа І-ІІ ступенів.

1.2. Юридична адреса  Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради: 73487, м.Херсон, селище Молодіжне, вулиця Мічуріна, 6, тел.36-11-36.

1.3. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Заклад може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс або обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

1.4. Власником  закладу є Херсонська міська рада. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє його фінансуванню, матеріально-технічному забезпеченню.

1.5. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та базової загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням закладу є:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

- забезпечення реалiзацiї  права  громадян  на  базову  загальну середню освiту;

- виховання громадянина України;

-  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй  i  звичаїв,  державної  та  рiдної  мови,   національних цiнностей українського народу та iнших народiв i нацiй;

- формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою   громадянською позицiєю, почуттям  національної самосвiдомостi,   особистостi,   пiдготовленої   до   професійного самовизначення;

- виховання  в учнiв поваги до Конституцiї України, державних символiв України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної  гiдностi,  вiдповiдальностi  перед законом за свої дiї,  свiдомого ставлення до обов'язкiв  людини  i громадянина;

- розвиток особистостi учня, його  здiбностей i обдарувань, наукового  свiтогляду;

- реалiзацiя права  учнiв (вихованців)  на  вiльне  формування полiтичних   i   свiтоглядних переконань;

- виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я iнших  громадян як найвищої соцiальної цiнностi,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  i  змiцнення  фiзичного  та психiчного здоров'я учнiв (вихованців);

- створення умов для оволодiння  системою  наукових  знань  про природу,  людину i суспiльство.      

1.7. Заклад у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України "Про освiту", "Про загальну середню освiту", «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, iншими законодавчими актами України та власним Статутом.

1.8. Заклад самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї,  передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9 Заклад несе  вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

- безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

- дотримання державних стандартiв освiти;

- дотримання договiрних   зобов'язань   з   iншими   суб'єктами освiтньої,  виробничої,   наукової   дiяльностi,   у  тому  числі зобов'язань за мiжнародними угодами;

- дотримання фiнансової дисциплiни.

1.10. У  закладі визначена державна мова навчання та виховання.

1.11. Заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацiю;

- визначати форми,  методи  i  засоби  організації навчально-виховного  процесу   за   погодженням   iз   управлінням освіти Херсонської міської ради;

- визначати варiативну частину робочого навчального плану;

- в установленому  порядку    розробляти  i  впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;

- спiльно з вищими  навчальними  закладами,  науково-дослiдними iнститутами     та  центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати рiзнi  форми   морального i матеріального заохочення до учасникiв навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого i нерухомого  майна згiдно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти i матерiальнi   цiнностi   вiд   органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;

- залишати у  своєму  розпорядженнi  i  використовувати  власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

1.12. Дошкільна група та класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення навчально-виховного процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до закладу.

1.13. Заклад формує класи з урахуванням демографiчної ситуацiї, а в разi, коли кiлькiсть дiтей менша за визначену нормативами їх наповнюваностi, - органiзують заняття  в класах-комплектах або за iндивiдуальною формою навчання.

1.14. З урахуванням потреб населення та мiсцевих умов заклад приймає рiшення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням учнiв за рахунок власника.

1.15. Iндивiдуальне навчання та навчання екстерном у закладі органiзовуються вiдповiдно до положень про iндивiдуальне навчання та екстернат у системi загальної середньої освiти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.16. Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у закладі здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 

2.1. Прийом дітей до дошкільної групи  закладу здійснюється керівником протягом календарного року  на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення управління освіти Херсонської міської ради.

 2.2. За дитиною зберігається місце в дошкільній групі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.3. Відрахування дитини з дошкільної групи  закладу може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у  закладі ; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. Адміністрація  закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільної групи  закладу.

2.4. Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

2.5. Керiвник закладу зобов'язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.

2.6. Зарахування учнiв до закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.

     Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).

     До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.

2.7. Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до  закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

2.8. Переведення учнiв закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

     У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.

     У разi переходу учня до iншого закладу для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1.  Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

3.2. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей в дошкільній групі  закладу може організовуватися освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

3.3. Діяльність дошкільної групи закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з управління освіти Херсонської міської ради. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

3.4. Навчально-виховний процес у закладі здiйснюється вiдповiдно до робочих навчальних планiв, складених на основi типових навчальних планiв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

      Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів.

       Річний план роботи затверджується радою закладу.

     У робочому навчальному планi закладу з урахуванням його типу та профiлю навчання конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.

    Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у закладі забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.

3.5. Робочий навчальний план закладу погоджуються радою закладу і  затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.6. Заклад забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єднiсть навчання i виховання.

3.7. Заклад працює за навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф Міністерства освіти і науки  України, i забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.

3.8. Заклад обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України "Про освiту", "Про загальну середню освiту" та свого статуту з урахуванням специфiки закладу, профiлю та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу.

3.9. Навчально-виховний процес у закладі здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формою навчання.

3.10. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв заклад за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.11. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договорній основі згідно з переліком, затвердженим кабінетом Міністрів України.

3.12. Навчальний рік у дошкільній групі навчального закладу починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.

3.13. Навчальний рiк у закладі починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.

3.14. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

3.15. Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.

3.16. Тривалiсть урокiв у закладi становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у       

 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин.

      Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

3.17. Для учнiв 5-9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання.

3.18. Заклад може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу.

3.19. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.20. Розклад урокiв складається вiдповiдно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується керівником школи-саду.

3.21. Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).

3.22. Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

3.23. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.

      Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.

 3.24. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв  закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

3.25. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.

3.26. У першому класi дається словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв. За рiшенням педагогiчної ради закладу може надаватися словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв другого класу.

         У наступних класах оцiнювання здiйснюється вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв .

3.27. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах закладу завершується державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної пiдсумкової атестацiї визначаються Міністерством освіти і науки України.

     В окремих випадках учнi за станом здоров'я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я .

3.28. Учнi початкової школи, якi протягом одного року навчання не засвоїли програмний матерiал, за поданням педагогiчної ради та згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють) направляються для обстеження фахiвцями вiдповiдної психолого-медико-педагогiчної консультацiї. За висновками зазначеної консультацiї такi учнi можуть продовжувати навчання в спецiальних школах (школах-iнтернатах) або навчатися за iндивiдуальними навчальними планами i програмами за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

3.29. Учнi початкової школи, якi через поважнi причини (хвороба, iншi обставини) за результатами рiчного оцiнювання не засвоїли скориговану до iндивiдуальних здiбностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишенi для повторного навчання у тому самому класi за рiшенням педагогiчної ради та за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

3.30. За результатами навчання учням видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту). Зразки документiв про базову загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3.31. Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.

      Свiдоцтво про базову загальну середню освiту дає право на вступ до школи III ступеня, професiйно-технiчного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї.

3.32. Випускникам 9-х класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.

    Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.

3.33. За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2-8-х класiв можуть нагороджуватися похвальним листом "За високi досягнення у навчаннi". За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам закладу видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.34. Свiдоцтво про базову загальну середню освiту та вiдповiднi додатки до нього реєструються у книзі облiку та видачi свідоцтв про базову загальну середню освіту.

     Контроль за дотриманням порядку видачi випускникам свiдоцтв, похвальних листiв здiйснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

 

ІV. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

 

 4.1. Виховання учнiв у закладу здiйснюється пiд час проведення урокiв, в процесi позаурочної та позашкiльної роботи.

4.2. Цiлi виховного процесу в закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та законах України, iнших нормативно-правових актах.

4.3. У закладі забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.

    Примусове залучення учнiв закладу до вступу в будь-якi об'єднання громадян, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.

4.4. Дисциплiна в закладі дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та Статуту закладу.

    Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороняється.

 

 

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є діти дошкільного віку, учнi, педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi, iншi спецiалiсти закладу, керiвник, батьки або особи, якi їх замiнюють.

5.2. Статус, права та обов'язки учасникiв навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються законами України "Про освiту", "Про загальну середню освiту", «Про дошкільну освіту», iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305, статутом, правилами внутрiшнього розпорядку навчального закладу.

5.3. Дитина має гарантоване державою право на:

     - безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

    - безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

    - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

    - безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

     -захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

    - здоровий спосіб життя.

5.4. Учень - особа, яка навчається i виховується в закладі.

5.5. Учнi закладу мають гарантоване державою право на:

- доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у закладі;

- вибiр певного закладу, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;

- безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;

- користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;

-перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;

- участь в роботi органiв громадського самоврядування закладу;

- участь в роботi добровiльних самодiяльних об'єднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;

- повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;

- захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.

5.6. Учнi школи-саду зобов'язанi:

- оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;

- пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;

- брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;

- виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв закладу вiдповiдно до статуту та правил внутрiшнього розпорядку закладу;

- брати участь у рiзних видах трудової дiяльностi;

- дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрiшнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гiгiєни.

5.7. Учнi закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до Статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.

5.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язкiв, порушення Статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.

5.9. Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професiйнi обов'язки в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освiти.

5.10. До педагогiчної дiяльностi у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.

5.11. Призначення на посаду, звiльнення з посади педагогiчних та iнших працівників закладу, iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освiту" , «Про дошкільну освіту» та iншими законодавчими актами. Трудові відносини адміністрації закладу та педагогічних працівників можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

5.12.Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається вiдповiдно до законодавства директором закладу i затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради. Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

5.13. Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише в разi змiни кiлькостi годин для вивчення окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.14. Директор закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, навчально-дослiдними дiлянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрiшнього розпорядку та Статутом закладу.

5.15. Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв крiм випадкiв, передбачених законодавством.

      Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та iншими документами, що регламентують діяльність закладу , здiйснюється лише за їх згодою.

5.16. Педагогiчнi працiвники закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

     За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - органiзатор - методист" та iншi.

5.17. Педагогiчнi працiвники закладу мають право:

- самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоров'я учнiв;

- брати участь у роботi методичних об'єднань, нарад, зборiв закладу та iнших органiв самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї;

- навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

- проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;

- проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керiвництву закладу i управлінню освіти Херсонської міської ради пропозицiї щодо полiпшення навчально-виховної роботи;

- на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;

-об'єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об'єднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.

5.18. Педагогiчнi працiвники закладу зобов'язанi:

- забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;

- контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;

- нести вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керівника закладу;

- сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;

- виконувати Статут закладу, правила внутрiшнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботi педагогiчної ради;

- виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;

- готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

- дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;

- постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;

- виконувати накази i розпорядження керівника школи-сад, органiв управлiння освiтою;

- вести вiдповiдну документацiю.

5.19. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.

5.20. Права i обов'язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрiшнього розпорядку закладу.

5.21. Батьки учнiв та особи, якi їх замiнюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;

- створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;

- звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

- приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази закладу;

- на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.

5.22. Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти, їх виховання i зобов'язанi:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дiтьми вимог Статуту закладу;

- поважати честь i гiднiсть дитини та працівників закладу;

- постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

- виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм'ї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;

- виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

5.23. У разi невиконання батьками та особами, якi їх замiнюють, обов'язкiв, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.

 

VІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

6.1. Управління закладом здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

        Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, стан здоров`я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

6.2. Директор закладу та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради.

        Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

       Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

6.3. Директор закладу:

- здiйснює керiвництво трудовим колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;

- органiзовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;

- вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;

- створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

- сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об'єднаннями за iнтересами;

- забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;

- вживає заходiв до запобiгання вживанню учнями алкоголю, наркотикiв;

- контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;

- видає у межах своєї компетенцiї накази  i контролює їх виконання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників згідно чинного законодавства;

- щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах колективу.

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку  майном закладу і коштами;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.4. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної-ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.5. Директор закладу є головою педагогiчної ради - постiйно дiючого колегiального органу управлiння закладом.

6.6. Засiдання педагогiчної ради проводяться у мiру потреби, але не менш як чотири рази на рiк.

6.7. Педагогiчна рада розглядає питання:

- удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варiативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнiв до наступного класу i їх випуску, видачi документiв про вiдповiдний рiвень освiти, нагородження за успiхи у навчаннi;

- пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогiчного досвiду;

- участi в iнновацiйнiй та експериментальнiй діяльності закладу, спiвпрацi з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матерiального заохочення учнiв та працівників закладу;

- морального заохочення батькiв та осiб, що їх замiнюють, та громадських дiячiв, якi беруть участь в органiзацiї навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi учнiв, працiвникiв закладу за невиконання ними своїх обов'язкiв;

- педагогiчна рада розглядає також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю закладу.

6.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальнi збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рiк.

       Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-         Працівниківзакладу– зборами трудового колективу;

-         учнів закладу ІІ ступеня – класними зборами;

-         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає одинакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

-         від працівників закладу– 8

-         від учнів – 8;

-         від батьків, громадськості – 8.

Термін їх повноважень становить один рік.

      Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

       Право скликати загальні збори  мають голова ради закладу, учасники зборів, якщо за висловились не менше третини їх загальної  кількості, директор заклад, засновник.

      Загальнi збори:

-         обирають раду закладу;

-          заслуховують звiт директора закладу про здiйснення керiвництва закладом і звіт голови ради закладу;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної, економiчної i фiнансово-господарської діяльності закладу;

-         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

-         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.9. У період між загальними зборами діє рада закладу.

6.9.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

- розширення колегіальних форм управління закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

6.9.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.9.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеня навчання, батьків і громадськості.   Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу.

     Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

     На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.9.4. Рада закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

      Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

      Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради.

      Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

      У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

      Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу,  доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

      У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

      До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

6.9.5. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради.

      Голова ради може бути членом педагогічної ради.

      Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

      Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

      Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.9.6. Рада закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи  закладу  та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

- затверджує режим роботи закладу;

- сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження  учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та “похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданняхь атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечногофонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

      Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

6.10. При закладі за рішенням загальних зборів  може створюватися і діяти піклувальна рада .

6.11. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності базової загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.11.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та закладом.

6.11.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

6.11.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.11.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-         скликає і координує роботу піклувальної ради;

-         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-         представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

6.11.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора закладу, загальних зборів  пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

6.12. У закладі за рішенням загальних зборів (або конференції) можуть створюватися і діяти батьківський, учнівський комітети.

6.13. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА.

 

7.1. Матерiально-технiчна база закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi.

7.2. Майно, закрiплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управлiння та не може бути вилученим у нього, якщо iнше не передбачено законодавством.

7.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна  закладу провидиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, які завдані  закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база  закладу складається із навчальних кабінетів, спортивної зали, актової зали, бібліотеки, медичного кабінету та їдальні.

7.6. Відповідно до Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 08 червня 2006 року (серія  ЯЯ № 328889) заклад має земельну ділянку площею 2,1803 га, де розміщенні спортивні майданчики, зони відпочинку і господарські будівлі.

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну

середню освіту», «Про дошкільну освіту», кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти міського бюджету;

- кошти, отриманi за надання  додаткових освітніх послуг, відповідно до чинного Законодавства;

- благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб;

- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

8.3. Заклад має право:

- на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу;

- за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

8.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається чинним законодавством України. За рішенням власника закладу, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію при управлінні освіти Херсонської міської ради.